Moderna tegeldetaljer

I boken Moderna tegeldetaljer, som jag arbetade med under åren 2005-2008, sammanfattas erfarenheter och tankar som bygger på såväl FoU-arbete som praktiskt genomförda projekt med tegel från början av 1990-talet och framåt.
Moderna tegeldetaljer har kunnat beställas hos stiftelsen Arkus förlag, www.arkus.se. En ny utgåva, med vissa smärre men viktiga kompletteringar, gavs ut 2012, sedan den första uppplagan sålt slut. Hösten 2018 förändrades Arkus verksamhet, kansliet lades ned och för närvarande (jan 2019) säljer Arkus inte några böcker. Det går dock än så länge att köpa Moderna tegeldetaljer, jag säkrade min egen tillgång under hösten 2018 genom att köpa några exemplar via Bokus.

I boken redovisas en lång rad byggnadstekniska detaljlösningar i väggar med fasadtegel, isolering och bakmur av tegel eller andra stenmaterial. En genomgång görs av byggtekniska lösningar från grund till tak. För varje detalj görs en genomgång av vilka tekniska krav som ska uppfyllas, och den tekniska utformningen motiveras. Men en utgångspunkt för arbetet med boken har varit att samtidigt diskutera gestaltningsaspekter, och att man kan få ut mycket mer av materialet tegel i modernt byggande om omsorg läggs ner på detaljutformningen.


Boken inleds med en diskussion om materials materialitet, d.v.s. de egenskaper hos ett material som avgör hur vi med våra sinnen upplever materialet. Därefter leds diskussionen in på det murade teglets materialitet. I tredje kapitlet görs en genom gång av konstruktiva och byggnadsfysikaliska dimensioneringskriterier, varefter fem väggtyper väljs och deras potential att uttrycka teglets materialitet kommenteras. De väggar som fortsättningsvis behandlas är:


1. Kanalmur med fasadtegel och bakmur av normlformatstegel

2. Kombinationsmur med fasadtegel och bakmur av lättbetong

3. Kombinationsmur med fasadtegel och bakmur av leca

4. Kombinationsmur med fasadtegel och bakmur av tegelmurblock (Porotherm)

5. Kombinationsvägg med fasadtegel och inre väggdel av gjuten betong


Därefter följer genomgången av detaljlösningar för olika byggnadsdelar.

Bärning över muröppningar, hur man minskar behovet av dilatationsfogar, modern förbandsmurning och fönsters inplacering i väggtvärsnitt är andra frågor som behandlas i boken.

Ritningsdetaljer  som tagits fram i samband med att projektet återfinns, för gratis nedladdning (dwg- och pdf-format) återfinns på Wienerberger AB:s hemsida,

https://wienerberger.se/fakta/konstruktionsl%C3%B6sning-f%C3%B6r-arkitekter ,

» Se dokument: http://www.konstruktioner.se/pdf/textmanus%20080108.pdf


    Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.