Referensobjekt


Bostadshus, kv. Hälsobrunnen, Lund

Beställare Lars och Lotta Nord, arkitekt Lotta Nordén, Lund

Lotta Nordén tilldelades Lunds stadsbyggnadspris 2008 för huset.

Ytterväggarna är byggda som kanalmur tegel med isolering av mineralull i kanalen. Fasadmurens insida mot isoleringen är slammad. Sockelputsen luivar med utsida tegel. Isolering i mark av lös lättklinker under betongplatta på mark. Över fönster ligger synliga balkar av varmförzinkade vinkeljärn. Skarpt skurna möten mellan tak och vägg, oputsat tegel invändigt. Fogbruk utdraget på teglet.


 


Bostadshus, Skepparkroken

Beställare Fredrik och Sofia Langéen, arkitekt Pål Dunér, Vattentornet Arkitektkontor, Eksjö, murare Mats Sandström, Murverk AB, Lund

Huset är byggt med ytterväggar av kanalmurad tegel. Väggarna är totalt 560 mm djupa, varav 270 mm utgörs av ett isoleringslager av lättklinkerkulor. Källarväggarna har murats med leca storblock, som ligger på lågkant. Bjälklag och tak byggs upp med kraftiga träkonstruktioner. Mycket energi har lagt på genomarbetade detaljer.               

 

Tegelbalkarna har dragits ut något jämfört med övrigt tegellivInvändiga väggytor utgörs av säckskurat tegelmurverk. Fönstersmygarna är snedställda för ökat ljusinsläpp .
                        Bostadshus, kv Svolder

Kv. Svolder 37    Beställare Thomas och Klara Pålsson

Kv. Svolder 38    Beställare Åsa och Björn Lundquist

Arkitekt Svante Lundquist, byggare Lundquist och Andersson, arkitekt och byggare

De båda husen är uppförd med samma principiella byggnadsteknik:

Ytterväggar av 365 homogena tegelblock (Porotherm) som slätputsats in- och utvändigt, inre bärningslinje pelar-balk av stål, innerväggar i bottenplan av 115 putsade tegelblock, mellanbjälklag av synliga träbjälkar, 23 råspont, 30 mineralullsboard, trägolv, takbjälklag av synliga horisontella träbjälkar, 23 råspont, isolerin med uppbyggnad av fall, papptäckning.

Slätputsade tegelytor, synliga golvbjälkar, råspont, putsade smygar fram fönsterkarmar, där fogning utförts med bruk, synliga järnbalkar utan brandskyddsfärg. För att klara brandskyddet har vi dimensionerat stålprofilerna, med brandkonsulten FSD:s hjälp, så att dom klarar dde krav som gäller för enbostadshus.


 


Bostadshus, Barsebäckshamn

Beställare Johanna och Christian Brandt, arkitekt Johanna Brandt, murare Mats Sandström, Murverk AB, Lund

Ytterväggar: Kanalmur tegel med isolering av mineralull, invändigt säckskurad

Innerväggar i bottenplan: 1/2 stens tegel, säckskurat

Inre och yttre mur har murats ihop med bindare i förband i smygarna, platsmurade valv över öppningar, utskjutande sockel.

Sockel: Murverk av leca

Mellanbjälklag underifrån: råspont, golvbjälkar, mineralull, trägolv.

Tak: Pannplåt, underlagspapp, råspont, luftning, takåsar, isolering, ångbroms, råspont.

Mellanbjälklaget bärs av stålbalkar som exponeras i rummet. Balkarna har dimensionerats så att dom klarar aktuellt brandkrav

utan brandskyddsmålning, som grund för dimensioneringen ligger beräkning som gjorts av Fire Safety Design.

Taket bärs av nockbalkar (limträ) som exponeras nedåt i rummet.


Ytterväggen muras utvändigt med ett vackert, mycket blekt gult, kolbränt maskinslaget tegel i danskt format. 
                                          

 

Trädpromenad, Fulltofta, Hörby

Beställare Hörby kommun i samarbete med Träriket,  arkitekt Gunilla Svensson Arkitektkontor

Vi har projekterat ett trädhus i Fulltofta naturcentrum utanför Hörby. Ansvarig konstruktör var min tidigare medarbetare Johan Jönsson. En naturpromenad, tillgänglig för handikappade, ska gå ut över en ravin där det byggs konstruktioner, plattformar, tak, trädkonstruktioner, platser för rekreation och publika tillställningar. I detta projekt fick vi tillfälle att arbeta med träets materialitet och fina hantverksbaserade lösningar.
Tillbyggnad bostadshus, Vallkärra, Lund

Beställare och byggare Bent Pedersen, arkitekt Per Qvarnström, murare Mats Sandström

Tillbyggnaden är utförd med  ytterväggar av 108 tegel, isolering av perlit, bakmur av 108 tegel och

invändig säckskurning. Insida fasadtegel har slammats, för att minimera risken för regngenomslag.
Till


Nybyggnad, bostadshus Veberöd

Bostadshus, Veberöd

Beställare: Andreas och Vibeke Hyltén- Cavallius

Arkitekt: Marco Pustera

Byggare: MW-Bygg

Huset är byggt med ytterväggar av porotherm tegelmurblock, mineralull och fasadtegel (blådämpat), gjutna betongvalv och takkonstruktion av trä. Särkilt stimulerande med projektet var att beställaren (Andreas) medverkade i stor omfattning i projekteringen. Andreas hade i stor omfattning tillgodogjort sig innehållet i Moderna tegeldetaljer, och hög materialnärvaro/materialitet var en viktig målsättning i projektet.
Tegel med utdraget fogbruk

I samband med den planerade ombyggnaden av Landsarkivets tillbyggnad i Lund (jag tycker egentligen att det finns bättre alternativ än ombyggnad till studentbostäder för denna kronjuvel bland modernistiska efterkrigsbyggnader i Lund, men har valt att ändå delta som tegelexpert i förprojekteringen) har en provmur uppförts för att testa teknik för att infoga fönster i fasaderna. Man har därvid murat med återbrukat helsingborgstegel, murbruk och hantverk som valts för att ge samma resultat som den befintliga byggnaden.
Efter en stunds torkning behandlar Håkan och kollegan Ola Bondesson murbruket genom filtning.

Jag har gjort en beskrivning med illustrerande bilder av hantverkstekniken för att mura med utdraget fogbruk.

Hantverksteknik för utdraget fogbruk  har sedan tillämpats på ett hus:
Eget fritidshus, Ugglarp

Min sambo Britta och jag har byggt ett fritidshus i Ugglarp, vid Hallandskusten. Vi har båda arbetat intensivt med att först projektera (A- och K-ritningar), sedan riva det hus som fanns på tomten innan och därefter bygga upp det nya huset, med skickliga hantverkares hjälp. Vi har byggt huset på den gamla grunden, som Brittas pappa byggde med egen handkraft 1969.  

Grundläggning: Grundmurar av betonghålsten/leca på längsgående betongsulor, platta på mark på isolering av cellplast, lecablock punktvis i isolerskiktet under murade innerväggar

Golvbeläggning: Återbrukat tegel, som sågats i 20 mm tjocka skivor

Ytterväggar: 365 tegelmurblock med isolering av stenullstavar i hålkanalerna, ca 15 mm mineralisk tjockputs som armerats med varmförzinkat putsnät, såväl invändigt som utvändigt. Putsuppbyggnad: Heltäckande tunngrundning, utstockning (ca 12 mm) B-bruk, ytputs 2-3 mm C-bruk. Ytputsen har kvastats utvändigt och filtats invändigt.

Tak: Papptäckning, underlagspapp, råspont, 45 luftningsreglar vinkelrätt takåsarna, 25 luftningsläkt parallellellt takåsarna, vindduk, limträbalkar, ångbroms, 45 reglar, 13 finsågad panel

Murkrön: Tegelpannor satta i bruk på murblockskrönetGavel, fasad mot väster


                                                               

    

 Fasad mot norr


    

Gaveldetalj, fasad mot väster


            

      

Fast fönster i vardagsrummet. Fönstrets stomme består av en

varmförzinkad stålram, som satts mot teglets utsida och putsats in  


Invändig tegelvägg. Teglet har beskickats med uppslammad kaolinlera innan bränningen

murning  med hydrauliskt kalkbruk.
Fritidshuset kompletterades 2017, en mindre tillbyggnad med trästomme
Bostadshus Lerberget

Enbostadshus, Lerberget

Byggherre: Fleming Hermann med familj

Ytterväggar: 15 invändig puts, 365 tegelmurblock, 108 fasadtegel

Betongplatta på mark med längsgående betongsulor, grundmur av murad leca, platta på mark

Mellanbjälklag av platsgjuten betong

Takkonstruktion av trä

Lutande vägg, 11 grader

Ark: JakobssonPusterla Arkitekter
Förhallstak Ö kyrkogården

Jag har haft det spännande uppdraget att medverka som konstruktör vid återuppbyggnaden av de två förhallstaken vid S:t knuts och S:t Gertruds kapell på Östra kyrkogården i Malmö. Sigurd Lewerenz var verksam vid kyrkogården under en mycket lång period, det måste ha varit ca 40 år. De två taken, som utgör en helhet tillsammans med kapellen, hade varit nedmonterade bortåt 20 år när de byggdes upp igen.

Arkitekt vid återuppbyggnaden: Johan Celsing Arkitekter

Detalj från förhallstaketHistoriska museet Lund

När man byggde om Historisk Museet 2013 skulle man riva en vägg i översta planet, längsgående under nocken. Eftersom det var en kloasongvägg (dvs vägg med stomme av snedställda brädor, vass och kalkputs hade man förutsatt att det inte var bärande. När man inlett rivningsarbetet blev jag kallad dit, som byggkonstruktör, eftersom man hade stött på några vertikala järnstag i väggen. Några var faktiskt redan avsågade.

Tillsammans med byggaren bestämdes att dom skulle riva försiktigt i ovankant vägg. Då avtecknade sig en ca 1200 mm hög fackverksbalk med dubbla L-järn 150x150, med bortåt 12 m spännvidd. Från denna var dragen vertikala stag av järn för att bära det underliggande betongbjälklaget. Baken var förstås även bärande för takstolen.

Museet fick ändra sina aombyggnadsplaner. Balken har nu tagits fram och brandskyddsmålats. Den utgör ett intressant inslag i Historiska Museets medelhavssal, och bär vittnesmål om byggmetoder med stål vid ombyggnader i befintliga hus i början av 1900-talet.

Bostadshus Baskemölla

Huset är utfört med ytterväggar av kanalmur tegel, dvs fasadmur och bakmur av 108 mm tegel. I spalten mellan dessa finns luftspalt och isolering av mineralull). Fasadmurens insida är slammad, för att eliminera risken för regngenomslag. Innerväggar i bottenplan är murade med 108 mm tegel. Invändiga tegelytor är säckskurade, vilket gör att fogarna och formen av en del tegelstenar avtecknar sig. Understa delen av takstolarna utgörs av synliga dragstag.

Arkitekt: Max Holst

Byggherre: Gunilla och Anders Hallberg


Kommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2018-04-26.