Referensobjekt


Bostadshus, kv. Hälsobrunnen, Lund

Beställare Lars och Lotta Nord, arkitekt Lotta Nordén, Lund

Lotta Nordén tilldelades Lunds stadsbyggnadspris 2008 för huset.

Ytterväggarna är byggda som kanalmur tegel med isolering av mineralull i kanalen. Fasadmurens insida mot isoleringen är slammad. Sockelputsen luivar med utsida tegel. Isolering i mark av lös lättklinker under betongplatta på mark. Över fönster ligger synliga balkar av varmförzinkade vinkeljärn. Skarpt skurna möten mellan tak och vägg, oputsat tegel invändigt. Fogbruk utdraget på teglet. 
Bostadshus, Skepparkroken

Beställare Fredrik och Sofia Langéen, arkitekt Pål Dunér, Vattentornet Arkitektkontor, Eksjö, murare Mats Sandström, Murverk AB, Lund

Huset är byggt med ytterväggar av kanalmurad tegel. Väggarna är totalt 560 mm djupa, varav 270 mm utgörs av ett isoleringslager av lättklinkerkulor. Källarväggarna har murats med leca storblock, som ligger på lågkant. Bjälklag och tak byggs upp med kraftiga träkonstruktioner. Mycket energi har lagt på genomarbetade detaljer.


Tegelbalkarna har dragits ut något jämfört med övrigt tegelliv.
Invändiga väggytor utgörs av säckskurat tegelmurverk. Fönstersmygarna är snedställda för ökat ljusinsläpp .


Bostadshus, kv Svolder

Kv. Svolder 37    Beställare Thomas och Klara Pålsson

Kv. Svolder 38    Beställare Åsa och Björn Lundquist

Arkitekt Svante Lundquist, byggare Lundquist och Andersson, arkitekt och byggare

De båda husen är uppförd med samma principiella byggnadsteknik:

Ytterväggar av 365 homogena tegelblock (Porotherm) som slätputsats in- och utvändigt, inre bärningslinje pelar-balk av stål, innerväggar i bottenplan av 115 putsade tegelblock, mellanbjälklag av synliga träbjälkar, 23 råspont, 30 mineralullsboard, trägolv, takbjälklag av synliga horisontella träbjälkar, 23 råspont, isolerin med uppbyggnad av fall, papptäckning.

Slätputsade tegelytor, synliga golvbjälkar, råspont, putsade smygar fram fönsterkarmar, där fogning utförts med bruk, synliga järnbalkar utan brandskyddsfärg. För att klara brandskyddet har vi dimensionerat stålprofilerna, med brandkonsulten FSD:s hjälp, så att dom klarar dde krav som gäller för enbostadshus.


Bostadshus, Barsebäckshamn

Beställare Johanna och Christian Brandt, arkitekt Johanna Brandt, murare Mats Sandström, Murverk AB, Lund

Ytterväggar: Kanalmur tegel med isolering av mineralull, invändigt säckskurad

Innerväggar i bottenplan: 1/2 stens tegel, säckskurat

Inre och yttre mur har murats ihop med bindare i förband i smygarna, platsmurade valv över öppningar, utskjutande sockel.

Sockel: Murverk av leca

Mellanbjälklag underifrån: råspont, golvbjälkar, mineralull, trägolv.

Tak: Pannplåt, underlagspapp, råspont, luftning, takåsar, isolering, ångbroms, råspont.

Mellanbjälklaget bärs av stålbalkar som exponeras i rummet. Balkarna har dimensionerats så att dom klarar aktuellt brandkrav

utan brandskyddsmålning, som grund för dimensioneringen ligger beräkning som gjorts av Fire Safety Design.

Taket bärs av nockbalkar (limträ) som exponeras nedåt i rummet.


Ytterväggen muras utvändigt med ett vackert, mycket blekt gult, kolbränt maskinslaget tegel i danskt format.
Trädpromenad, Fulltofta, Hörby

Beställare Hörby kommun i samarbete med Träriket,  arkitekt Gunilla Svensson Arkitektkontor

Vi har projekterat ett trädhus i Fulltofta naturcentrum utanför Hörby. Ansvarig konstruktör var min tidigare medarbetare Johan Jönsson. En naturpromenad, tillgänglig för handikappade, ska gå ut över en ravin där det byggs konstruktioner, plattformar, tak, trädkonstruktioner, platser för rekreation och publika tillställningar. I detta projekt fick vi tillfälle att arbeta med träets materialitet och fina hantverksbaserade lösningar.Nybyggnad, bostadshus Veberöd

Bostadshus, Veberöd

Beställare: Andreas och Vibeke Hyltén- Cavallius

Arkitekt: Marco Pustera

Byggare: MW-Bygg

Huset är byggt med ytterväggar av porotherm tegelmurblock, mineralull och fasadtegel (blådämpat), gjutna betongvalv och takkonstruktion av trä. Särkilt stimulerande med projektet var att beställaren (Andreas) medverkade i stor omfattning i projekteringen. Andreas hade i stor omfattning tillgodogjort sig innehållet i Moderna tegeldetaljer, och hög materialnärvaro/materialitet var en viktig målsättning i projektet.Tegel med utdraget fogbruk

I samband med den planerade ombyggnaden av Landsarkivets tillbyggnad i Lund (jag tycker egentligen att det finns bättre alternativ än ombyggnad till studentbostäder för denna kronjuvel bland modernistiska efterkrigsbyggnader i Lund, men har valt att ändå delta som tegelexpert i förprojekteringen) har en provmur uppförts för att testa teknik för att infoga fönster i fasaderna. Man har därvid murat med återbrukat helsingborgstegel, murbruk och hantverk som valts för att ge samma resultat som den befintliga byggnaden.
Efter en stunds torkning behandlar Håkan och kollegan Ola Bondesson murbruket genom filtning.

Jag har gjort en beskrivning med illustrerande bilder av hantverkstekniken för att mura med utdraget fogbruk.

Hantverksteknik för utdraget fogbruk  har sedan tillämpats på ett hus:
Eget fritidshus, Ugglarp

Min sambo Britta och jag har byggt ett fritidshus i Ugglarp, vid Hallandskusten. Vi har båda arbetat intensivt med att först projektera (A- och K-ritningar), sedan riva det hus som fanns på tomten innan och därefter bygga upp det nya huset, med skickliga hantverkares hjälp. Vi har byggt huset på den gamla grunden, som Brittas pappa byggde med egen handkraft 1969.  

Grundläggning: Grundmurar av betonghålsten/leca på längsgående betongsulor, platta på mark på isolering av cellplast, lecablock punktvis i isolerskiktet under murade innerväggar

Golvbeläggning: Återbrukat tegel, som sågats i 20 mm tjocka skivor

Ytterväggar: 365 tegelmurblock med isolering av stenullstavar i hålkanalerna, ca 15 mm mineralisk tjockputs som armerats med varmförzinkat putsnät, såväl invändigt som utvändigt. Putsuppbyggnad: Heltäckande tunngrundning, utstockning (ca 12 mm) B-bruk, ytputs 2-3 mm C-bruk. Ytputsen har kvastats utvändigt och filtats invändigt.

Tak: Papptäckning, underlagspapp, råspont, 45 luftningsreglar vinkelrätt takåsarna, 25 luftningsläkt parallellellt takåsarna, vindduk, limträbalkar, ångbroms, 45 reglar, 13 finsågad panel

Murkrön: Tegelpannor satta i bruk på murblockskrönetGavel, fasad mot väster                                                

Fasad mot norrGaveldetalj, fasad mot väster Fast fönster i vardagsrummet. Fönstrets stomme består av en

varmförzinkad stålram, som satts mot teglets utsida och putsats in

  
Invändig tegelvägg. Teglet har beskickats med uppslammad kaolinlera innan bränningen

murning  med hydrauliskt kalkbruk. Vitlaserad takpanel möter väggar utan list.

Golvbeläggning av återbrukat tegel, ut i smyg mot utanpåliggande fönster i stålram
Fritidshuset har kompletterats med en mindre träbyggnad. Galvade vinkeljärn

runt fönster/dörrar och vid hörn, galvade plåtarbeten. Liggande panel, målad med "svart rödfärg".

Fasta fönster satta utanpå väggstommen, delvis dolda av panelen

Golvbeläggning av betongplattor går ut i smygen mot fast fönster.
Gäststuga/arbetsrum i trähusdelen

Fasta fönster har satts i ram av galvat stål
Träfönster har lackats med båtlack


Bostadshus Lerberget

Enbostadshus, Lerberget

Byggherre: Fleming Hermann med familj

Ytterväggar: 15 invändig puts, 365 tegelmurblock, 20 luftspalt, 108 fasadtegel

Betongplatta på mark med längsgående betongsulor, grundmur av murad leca, platta på mark

Mellanbjälklag av platsgjuten betong

Takkonstruktion av trä

Lutande vägg, 11 grader

Ark: JakobssonPusterla Arkitekter
Förhallstak Ö kyrkogården

Jag har haft det spännande uppdraget att medverka som konstruktör vid återuppbyggnaden av de två förhallstaken vid S:t knuts och S:t Gertruds kapell på Östra kyrkogården i Malmö. Sigurd Lewerenz var verksam vid kyrkogården under en mycket lång period, det måste ha varit ca 40 år. De två taken, som utgör en helhet tillsammans med kapellen, hade varit nedmonterade bortåt 20 år när de byggdes upp igen.

Arkitekt vid återuppbyggnaden: Johan Celsing Arkitekter

Vid ombyggnad av ett kapelltak återfanns en stomskiss på en av takbalkarna; förmodligen gjord av Lewerenz, som ligger begravd strax framför ett av kapellen.

Detalj från förhallstaket
Historiska museet Lund

När man byggde om Historisk Museet 2013 skulle man riva en vägg i översta planet, längsgående under nocken. Eftersom det var en kloasongvägg (dvs vägg med stomme av snedställda brädor, vass och kalkputs hade man förutsatt att det inte var bärande. När man inlett rivningsarbetet blev jag kallad dit, som byggkonstruktör, eftersom man hade stött på några vertikala järnstag i väggen. Några var faktiskt redan avsågade.

Tillsammans med byggaren bestämdes att dom skulle riva försiktigt i ovankant vägg. Då avtecknade sig en ca 1200 mm hög fackverksbalk med dubbla L-järn 150x150, med bortåt 12 m spännvidd. Från denna var dragen vertikala stag av järn för att bära det underliggande betongbjälklaget. Baken var förstås även bärande för takstolen.

Museet fick ändra sina aombyggnadsplaner. Balken har nu tagits fram och brandskyddsmålats. Den utgör ett intressant inslag i Historiska Museets medelhavssal, och bär vittnesmål om byggmetoder med stål vid ombyggnader i befintliga hus i början av 1900-talet.

Bostadshus Baskemölla

Huset är utfört med ytterväggar av kanalmur tegel, dvs fasadmur och bakmur av 108 mm tegel. I spalten mellan dessa finns luftspalt och isolering av mineralull). Fasadmurens insida är slammad, för att eliminera risken för regngenomslag. Innerväggar i bottenplan är murade med 108 mm tegel. Invändiga tegelytor är säckskurade, vilket gör att fogarna och formen av en del tegelstenar avtecknar sig. Understa delen av takstolarna utgörs av synliga dragstag.

Arkitekt: Max Holst

Byggherre: Gunilla och Anders Hallberg
Bostadshus, Vitemölla

Bostadshus/fritidshus i Vitemölla, kanalmurade ytterväggar med säckskurad bakmur, isolering av perlit

Byggherre:  Niklas och Gunvor Martinsson

Arkitekt: Lars och Gunilla Svensson


Fritidshus/atelje, Södersvik

Fritidshus/ateljé, Södersvik. Husets stomme utgörs av träramar, liknande normala ramar i logar, varannanvertikalbärande och stomstabiliserande,

varannan enbart vertikalbärande. Mellan dessa står stora portar som kan slås upp. Trä i alla riktningar.

Byggherre: Anders Johansson med familj

Arkitekt: Anders JohanssonBostadshus Rörum

Enbostadshus, Rörum. Modern Skånelänga med ytterväggar av 15 kalkputs invändigt, 365 Porotherm tegelmurblock, 20 luftspalt och 108 fasadtegel.

På långsidorna har väggarna avslutats med en 120x120 trästock, som målats med slamfärg. Papptäckning (listtak).

Byggherre: Kerstin Leyman Hofsten

Arkitekt: Ludvig Hofsten

Murare: Mats Sandström, Murverk AB, Lund

Balkong, Lund

Balkong i flerbostadshus, Lund, med synlig stålstomme (indragen diagonalbalk) och smidesräcke

Arkitekt: Mattias Hedberg, Fojab
Fritidshus, Sanda

Fritidshus, Sanda, med trästomme uppbyggd framförallt av 4 bärningslinjer i husets längdriktning, varav 2 pelarbalk-

linjer av limträä i inre del. Detaljer av stål.

Byggherre: Anders och Annika Svensson

Arkitekt: Anders Svensson, Caselab, Lund
Limträbalkarna är upplagda på stålpelare vid verandan utanför gavelsidan.

Detaljerna har studerats, ritats och utförts noggrannt

Bostadshus, Dalby

Bostadshus, Dalby, med kanalmurade ytterväggar, säckskurad insida och isolering av perlit

Arkitekt: Lotta Nordén; LOtta Nordén Arkitektkontor och Lars Berlin, A-.Plan Arkitekter
 Perlit är en vulkanisk aska/sand som hettas upp, varvid kemsikt bunder vatten förångas. Resultatet

blir ett poröst material med relatvit god värmeisolering, i granulatform, som hälls ned i kanalen mellan

fasadmur och bakmur.


S:t Pauli Kyrka, Malmö, renovering av murverk

In- och utvändig restaurering av murverkskonstruktioner i valv och fasader

Beställare: Svenska KyrkanKraftig sprickbildning i valvöverbyggnader åtgärdades efter uppstämpning.

Låg hållfasthet i bruket hade medfört deformationer i valven, vid spänningskoncentrationer,

och sprickbildning som medfört att överlapp mellan tegel i olika skift saknades. Efter uppstämpning

slogs ekkilar in mellan tegel i valvringen för att stabilisera murverket.


Orangeri, Löberöd Slott, renovering/ombyggnad

Renovering av Orangeri, Löberöd Slott

Byggherre: Löberöd Slott AB

Arkitekt: Lena Rosén
Bostadshus, T Hällestad

Bostadshus och häststall, Torna Hällestad, ytterväggar med puts, Porotherm tegelmurblock, luftspalt och fasadtegel. Takbeläggning av tegelplattor,

burspråk i två plan med glas- och kopparfasad.

Byggherre: Joakim och Cecilia Bornhage

Arkitekt: Marco Pusterla, JakobssonPusterla Arkitekter
Fritidshus/komplementhus, Norra Björstorp

Komplementhus till fritidshus (korsvirke), med pentry och gäststuga. Mittdelen av huset är utformat som en nutida variant av vagnslider,

istället för att komma fram med dragdjur och vagn blir det ett rum för samvaro med öppningsmöjlighet

Trästomme med panel

Byggherre: Anna Rodhe och Jan Degerfält

Arkitekt: Svante Lundquist
T.v. äldre korsvirkeshus, rakt fram komplementhus med gäststuga och pentry. Tak pannplåt, fasader av

stående träpanel, gedigen sockel av putsad leca

Portar på båda sidor ger möjlighet till varierad användning, kan användas till att upplösa gränsen mellan

inne och uteBostadshus Vik

Bostadshus, Vik, ytterväggar av 365 mm Pototherm tegelmurblock, som putsats in- och utvändigt.

Arkitekter: Kjell Adamsson och Paul Eriksson

Kulturen, Måketorpsboden

Renovering av Måketorpsboden på Kulturen i Lund, strax utan för mitt kontor

Beställare: Kulturen, Lund

Innan taket renoverades hade ett temporärt tak satts upp. I samband med takrenoveringen sattes följare

mot de timrade ytterväggarnas utsidor  för att stabilisera byggnaden. Projekteringen utfördes i samråd med

stadsantikvarie Henrik Borg, Kulturen/Lunds kommunKommentarer kan skickas till Tomas Gustavsson. Uppdaterat: 2019-01-24.